• Predecessors

   

   

  Sakurai Family Lineage

 • Predecessors

  Matagoro Ohnuma (1824-1889)

  Iwataro Ohnuma (1841-1933)

  Master: Matagoro Ohnuma

  Iwazo Ohnuma (1876-1950)

  Master: Iwataro Ohnuma

  Apprentice: Mannojo Sakurai, Shoji Sakurai, Jingoro Ohnuma, Kenzaburo Ohnuma, Tadashi Akiyama, Kozaemon Fujii

  Born as the eldest son of Jinzaburo and Toki Ohnuma in February 10, 1876. Jinzaburo was a younger brother of Iwataro Ohnuma. Younger brothers of Iwazo are Jinshiro, Jingoro, Mannojo, Kenzaburo.

  Eikichi Shoji (1880-1948)

  Master: Iwataro Ohnuma

  Jinshiro Ohnuma (1882-1944)

  Master: Iwazo Ohnuma

  Apprentice: Toshiharu Ohnuma

  Mannojo Sakurai (1891-1969)

  Master: Iwazo Ohnuma

  Apprentice: Shoji Sakurai

  Kenzaburo Ohnuma (1894-1983)

  Masters: Jinzaburo Ohnuma, Iwazo Ohnuma, Jingoro Ohnuma

  Apprentice: Kengo Ohnuma

  Kou Sakurai (1897-1978)

  Masters: Mannojo Sakurai, Iwazo Ohnuma

  Shoji Sakurai (1927-2011)

  Masters: Mannojo Sakurai, Iwazo Sakurai

  Apprentices: Akihiro Sakurai, Isamu Igarashi, Yoshio Yusa, Katsunori Yoshida

  All Posts
  ×